Tel : ( Japan ) +81-6-6356-5551
Fax : ( Japan ) +81-6-6356-5558
Mail : info@jem-industries.co.jp

Jem industries corp.
1-5 Yoriki-Cho,Kita-Ku, Osaka
530-0036 Japan